Wyszukiwarka

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny
(na podstawie art. 13 RODO)

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Proszę pamiętać, że  podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy oraz wynika z przepisów prawa, w tym m.in. prawa podatkowego. Jeśli nie zgadzacie się Państwo na podanie danych możemy odmówić zawarcia umowy, lub dochodzić ewentualnych roszczeń.

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Rzepicha Adam Kurek, ul. Brzozowa 11, 89-504 /legbąd NIP: 7451580233 Regon: 341591008

 

2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacji praw wynikających z obowiązku ich ochrony należy się z nami kontaktować przez formularz kontaktowy na stronie www.rzepicha.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

 

3.  Będziemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych. Podanie tych danych jest konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy:

 a) Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego

b) Adres email

c) Informacje o używanej przeglądarce internetowej

d) Dane dotyczące zamieszkania

e) Dane identyfikacyjne Twojej firmy, w tym NIP

f) Adres do doręczeń

 

4. Zgodnie z ustalonymi przez nas czynnościami przetwarzania, przetwarzamy Twoje dane:

 - w celu przedstawienia naszej oferty na podstawie Państwa zgody lub zapytania ofertowego (podstawa z art.6 ust.1 lit. a RODO);

 - w celu zawarcia umowy sprzedaży produktów rękodzielniczych oferowanych przez sklep rzepicha.pl na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- w celu wykonania zapisów umowy, w tym obsługi reklamacji i obsługi posprzedażowej na podstawie zawartej przez Państwa z nami umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 - w celach analitycznych, tj. doboru odpowiedniego zapytania ofertowego do Państwa potrzeb;

 - w celu optymalizacji naszych usług na podstawie Państwa uwag na ich temat, (podstawa z art.6 ust. 1 lit. f RODO);

  - w celu marketingu bezpośredniego, w tym analizy archiwalnych kampanii reklamowych.

 - w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

5. Dostęp do Państwa danych osobowych ma firma Rzepicha Adam Kurek oraz nasi podwykonawcy tj. firma księgowa, kancelarie prawne, firmy informatyczne, windykacyjne. Państwa dane są przetwarzane wyłącznie w uzgodnionym z nami zakresie.

 

6. Czas przechowywania danych osobowych

* Dane, które otrzymaliśmy w celu przedstawienia oferty i zawarcia umowy sprzedaży zostaną usunięte z końcem roku kalendarzowego następującego po roku, w którym otrzymaliśmy Twoje ostatnie zapytanie.

* Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy i wykonaniem jej zapisów przetwarzamy do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz do końca okresu wynikającego z przepisów prawa określającego okres przechowywania danych osobowych, np. przepisy podatkowe.

 

7. Państwa trzecie i organizacje międzynarodowe, do których przekazywane są dane.

Możemy przesyłać dane osobowe do serwerów znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika lub do podmiotów powiązanych, stron trzecich z siedzibą w innych krajach w tym krajach z obszaru EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, EOG ang. European Economic Area, EEA – strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA) w celu przetwarzania danych osobowych przez takie podmioty w naszym imieniu zgodnie z postanowieniami naszej Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa, zwyczajami jak i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

 

8. Prawa Konsumenta dotyczące ochrony danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 *Prawo dostępu do swoich danych

* Prawo otrzymania kopii swoich danych

* Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 W dowolnej chwili mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli stwierdzicie, że:

-  dane są nieprawidłowe

 - nie mamy prawa do przetwarzania danych

 - nie potrzebujemy już przetwarzać danych

 lub jeśli został wniesiony sprzeciw, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych.

* Prawo do sprostowania swoich danych.

* Prawo do usunięcia danych.

Jeśli stwierdzą Państwo, że nie mamy prawa do przetwarzania ich danych osobowych, można w każdej chwili zażądać od nas ich usunięcia.

* Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych; jeśli taki sprzeciw zostanie wzniesiony, zaprzestaniemy przesyłania naszych ofert.

*  Prawo sprzeciwu w szczególnej sytuacji.

W sytuacjach szczególnych, prawnie uzasadnionych, mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

 * Prawo do przenoszenia danych.

* Prawo do:

- otrzymania od nas swoich danych w powszechnie używanym formacie

 - zlecenia nam bezpośredniego przesłania danych do innego podmiotu.

* Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 W przypadku stwierdzenia, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć odpowiednią skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [dawniej: GIODO] lub innego właściwego organu nadzorczego.

 * Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.